BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ADAYIN ADI-SOYADI  
TC NO:      

1.TARAFLAR

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İŞ GELİŞTİRME ENDÜSTRİYEL VE SEKTÖREL İLİŞKİLER BİRİMİ (İGESİP) ve İGESİB tarafından belgelendirilmiş kişiler tarafları oluşturmaktadır. İş bu sözleşme, İGESİB tarafından verilen belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

 

2.KAPSAM

2.1 Bu sözleşmede yer alan kural ve şartlar, İGESİB tarafından Uluslararası Standart ve/veya MYK Ulusal Yeterlilik şartlarına göre belirlenir ve değiştirilir.

2.2 Bu sözleşme, İGESİB tarafından yazılı bildirim veya web sayfasında duyuru şeklinde yeni bir bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.

2.3 Sözleşme şartlarında değişiklik yapma/duyurma yetkisi İGESİB’ne aittir.

 

3. GÖZETİM, BELGE YENİLEME VE ÜCRETLER

3.1 İlgili Uluslararası Standart ve/veya Ulusal Yeterlilik’e ait ücret bilgisi İGESİB web sayfasında yayınlanır. Web sitemizden sınav, belgelendirme, yeniden belge basımı, belge yenileme ile ilgili ücretlendirme detaylarına ulaşılabilmektedir.

3.2 Askıya alınan veya iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmaz.

3.3 Belge yenileme işlemlerinde sınav yapılmasını gerektiren durumlarda belirlenmiş ücret tarifesinde belirtilen sınavlara ait olan ücret alınır.

3.4 Kapsam genişletme/birim tamamlama sınavlarında adaylar sadece ilave olarak varsa zorunlu oldukları ve girmek istedikleri birimlerin güncel ücretlerini öderler.

3.5 Gözetim faaliyetleri Uluslararası Standart ve/veya Ulusal Yeterliklere göre yapılır. Gözetim için adaylardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Gözetim ve belge yenilemelerle ilgili bilgiler Belgelendirme Biriminin web sayfasında yer almaktadır.

3.6 İGESİB aşağıdaki durumlarda yeniden belgelendirme sürecini başlatır.

- Uluslararası Standart ve/veya MYK’nın ilgili belgelendirme programında belirlediği belge geçerlilik süresi sonunda, kişiden talep gelirse,

- Uluslararası Standart ve/veya MYK’nın yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapması,

- İlgili tarafların şartları,

- Belgelendirilmiş kişinin çalıştığı endüstri veya alanın yapısı ve olgunluğu,

- Düzenleyici şartlar, (Yasal gereklilikler),

- Teknolojideki süregelen değişiklikler ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin şartlar,

 - Zorunlu dokümanlardaki değişiklikler,

- İlgili belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler,

-Yeterliliği olmayan kişiden kaynaklanan riskler,

- Belgelendirme programı gözetimi şart koştuğunda, gözetim faaliyetlerinin sıklığı ve içeriği,

 Belge geçerlilik süresinin dolması halinde belge yenileme başvurusu yapılarak “Belge Yenileme” şartları yerine getirilmelidir.

3.7. Aşağıda yer alan kritik değişkenler olması halinde belgelendirilmiş kişilerin belgeleri askıya alınabilir ve Ulusal Yeterlilik de belirtilen yeniden belgelendirme sürecinden önce kritik değişkenlere göre yeniden belgelendirme yapılır.

Bu konu kamu ile www.igesib.iku.edu.tr web sitesi üzerinden paylaşılır. Belgelendirilmiş kişilere

Bilgilendirme / uyarı e-maili veya mesajı gönderilir. Kritik olmayan değişkenler olması halinde belgelendirilmiş kişilerin belgeleri Ulusal Yeterlilik de belirtilen zamanlarda yeniden belgelendirme sürecinde kritik olmayan değişkenler ile uygulanır.

a) Düzenleyici şartlar, (yasal gereklilikler)

b) Normatif dokümanlardaki değişiklikler, (zorunlu dokümanlardaki değişiklikler)

c) İlgili belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler,

d) Belgelendirilmiş kişinin çalıştığı endüstri veya alanın yapısı ve olgunluğu,

e) Yeterliliği olmayan bir kişiden kaynaklanan riskler,

f) Teknolojideki süregelen değişiklikler ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin şartlar,

g) İlgili tarafların şartları,

h) Belgelendirme programı gözetimi şart koştuğunda, gözetim faaliyetlerinin sıklığı ve içeriği,

4. BELGENİN KULLANIMI

4.1 Bu sözleşme şartlarına aykırı durumların tespit edilmesi durumunda belgelendirilmiş kişiye yazılı uyarı gönderilir.

4.2 Yapılan yazılı uyarılara rağmen aykırı durumların düzeltilmemesinden belgelendirilmiş kişi sorumludur ve İGESİB tarafından belge askıya alınır veya iptal edilir.

4.3 İGESİB tarafından belgelendirilmiş kişi belgeyi, belge üzerinde belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve belge üzerinde değişim yapamaz.

4.4 Belge İGESİB’ne aittir, belgenin kullanım hakkı ise sadece üzerinde ismi yazan kişiye aittir.

4.5 Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

4.6 Belge farklı kişi ya da kuruluşlar tarafından kullanılamaz.

4.7 Belge, belgeyi veren İGESİB’nin itibarını zedeleyici bir durum oluşturacak şekilde kullanılamaz.

4.8 Belgenin kullanımında doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz.

4.9 Belgelendirilmiş kişi belge ile ilgili tüm takipleri (gözetim, yeniden belgelendirme, askıya alma, iptal, revizyonlar vb.) kuruluşun web sayfasından takip etmekle yükümlüdür.

4.10 Belgenin kullanım süresinin dolması, askıya alınması ve iptali durumlarında belge kişi tarafından kullanılamaz.

4.11 Belgenin askıya alınması durumunda belge en fazla belge süresi sonuna kadar askıda kalır, aday belge geçerlilik süresi boyunca gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirir ve kanıtları sunarsa belgesi askıdan indirilir.

4.12 Belgenin askıya alınması veya iptali durumlarında, belgenin kullanımına ve belgelendirmeye atıf içeren tüm belgelendirme birimlerine son verilir. Belgenin iptal edilmesi durumunda belgenin aslı kuruluşa 15 gün içinde iade edilir. Belgenin iadesinin yapılmaması durumunda tüm sorumluluk belge sahibine aittir.

4.13 Belgenin kaybolması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi durumunda adayın İGESİB’ne ıslak imzalı bir dilekçe/talep yazısı sunması ve ilgili belge ücretini yatırması ile yeniden belge basım talebinde bulunulur. 30 iş günü içinde belge teslimi yapılır.

4.14 Belgelendirilmiş kişi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.

4.15 TÜRKAK ve/veya MYK tarafından İGESİB'nin yetkilerinin askıya alınması veya iptali durumunda; Uluslararası Standart ve/veya İGESİB gözetim ve belge yenileme faaliyetlerinde bulunamaz. Gözetim ve belge yenilemeye yönelik iş ve işlemler Uluslararası Standart ve/veya MYK tarafından düzenlenecek usul ve esaslarda belirlenir.

4.16 Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım süresi içerisinde herhangi bir uzuv kaybı veya almış olduğu belgede belirtilen mesleği uygulamasına engel teşkil edecek bir sağlık problemi yaşaması durumunda, hastaneden taburcu edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde yaşanan sağlık problemi ile ilgili raporun kopyasını, MYK belgesinin (varsa ek sertifikasının) ve kartının asıllarını İGESİB’ne gönderir ve İGESİB tarafından belgenin iptali gerçekleştirilir.

 İGESİB’ne bildirim yapılamaması halinde doğacak olan tüm hukuki sorumluluk belge sahibine aittir.

4.17 TÜRKAK’ın gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda İGESİB tarafından verilen hizmetin incelenmesi amacı ile yerinde ziyaret edilmeyi ve İGESİB tarafından yapılan denetimle ilgili gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür.

4.18 TÜRKAK haber vermeksizin denetim/ziyaret gerçekleştirebilir.

5. MARKA/LOGO KULLANIMI

5.1 İGESİB marka/logosu üzerinde renk, boyut ve biçim değişikliği yapılamaz. Belge ile birlikte oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp büyültülebilir.

5.2 Belge üzerindeki marka/logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

5.3 Belgelendirilmiş kişi ve belgelendirilmiş kişinin çalıştığı firma, belge üzerinde yer alan Marka/logoları sadece belge kapsamında kullanabilir.

5.4 Belgelendirilmiş kişi, belge üzerinde yer alan Marka/logoların belgede kullanım hakkına sahiptir, ancak bu belge ile yapmış olduğu ürün/hizmet üzerinde kullanamaz.

5.5 Marka/logolar 3. taraflara devredilemez.

5.6 Marka/logolar, belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında tek başına kullanılmaz.

5.7 Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde Marka/logoların kullanımını durdurulur.

5.8 Belgelendirilmiş kişi veya çalıştığı kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece İGESİB’nin hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

5.9 Belgelendirilmiş kişi veya çalıştığı kuruluş, belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belge askıya alınır veya iptal edilir.

5.10 Belgelendirilmiş kişi veya çalıştığı kuruluş TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.

6. İGESİB’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 İGESİB gerekli belgelendirme faaliyetleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde web sayfasında zamanında ilan etmekle,

6.2 Belgelendirilmiş adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,

6.3 Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları İGESİB’nin web sayfasında ve e-mail ile bildirmekle,

6.4 Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belgelendirilmiş adaylara değişen şartlara uymaları konusunda, İGESİB’nin web sayfasında ve adayı e-mail yoluyla bilgilendirmekle,

6.5 Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

6.6 İGESİB logo/marka kullanım şartlarını belgelendirilmiş adayların erişimine açık olacak şekilde İGESİB’nin web sayfasında duyurmakla yükümlüdür. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMI

6698 numaralı KVKK kanunu gereği TÜRKAK ve MYK Mesleki Yeterlilik kapsamında belge almak için talepte bulunan tüm adayların İGESİB ile paylaşmış olduğu ve belgelendirme sürecindeki kişisel veriler İGESİB tarafından gizlilik ve güvenlik şartlarında muhafaza edilmektedir. İGESİB sınav ve belgelendirme süreçlerinin yerine getirilebilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için TÜRKAK ve MYK ile yapılan akreditasyon ve yetkilendirme sözleşmeleri gereği adaylara ait verileri TÜRKAK ve MYK ile paylaşmakla yükümlüdür. Bununla birlikte şirket bazında yapılan başvurularda, adayların başarı durumlarını şirket idari personeliyle paylaşmaktadır.

İGESİB personeli tarafından adayların kişisel verileri yukarıda belirtilen şartlar hariç yasal bir durum söz konusu olmadığı sürece farklı bir şahıs/kurum ile paylaşmamaktadır.

Kişisel veriler belge geçerlilik süresi +5 yıl, kamera kayıtları 1 yıl İGESİB tarafından muhafaza edilmektedir.

8. SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE BELGENİN ASKIYA ALINMASI / İPTALİ

8.1 Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması, belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kişinin kimlik, iletişim (telefon, e-mail), iş yeri, ikamet, vb. bilgilerinde değişiklik olması halinde 15 gün içerisinde İGESİB’ne yazılı veya e-posta ile iletmemesi durumunda belge askıya alınır, gerekli düzeltmeler yapılınca belge aktif hale getirilir.

8.2 Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri belge geçerlilik süresi sonuna kadar yerine getirmemesi, belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi, belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması, marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, belgeli kişinin İGESİB’ne kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi halinde belge iptal edilerek geri çekilir.

8.3 Belgelerin aktif veya askıya alınması durumu aday tarafından www.igesib.iku.edu.tr veya www.myk.gov.tr adreslerinden aday tarafından takip edilir.

8.4 Belge iptalinde adaya SMS veya diğer yazılı yöntemlerle bildirim yapılır.

8.5 Gerçekleştirilen dış veya iç denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespitinin halinde sınavlar iptal edilebilir.

Belgesi iptal edilen adaya yeni sınav çağrısı yapılır ve adayın da kabul etmesi halinde İGESİB tarafından 60 gün içinde sınav gerçekleştirilir. Bu durumda adayın katılacağı sınav için sınav ücreti talep edilir. Ancak adayın, sınav çağrısına olumsuz cevap verme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda adayın sınav ücretinin tamamı teşvikten geri ödenmemiş ise kalan miktar İGESİB  tarafından adaya iade edilir.

8.6 . Bireysel veya toplu olarak kopya çektiği veya kopya çektirilmesine imkan sağladığı, başka bir adayın yerine sınava girdiği veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesini sağladığı, belgeye hak kazanmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan veya kayıt sunduğu tespit edilen kişiler hakkında Belgelendirme Birimi tarafından işlem yapılarak bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir, ilgili adayın sınav ve belgeleri iptal edilebilir.

8.7. Belgenin iptal edilmesi durumunda yapılacak yeni başvuru için ücretlendirme ilk başvuru şeklinde yapılır.

 

9. İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

Belgelendirilmiş kişi, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce İGESİB’ne başvurmayı, gerektiğinde İGESİB’nin itiraz ve şikâyet süreçlerini gerçekleştirmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye Cumhuriyeti İstanbul mahkemelerini kabul ederler. İtiraz ve şikayetler ile ilgili diğer süreçler web sayfamızdaki İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Prosedüründe yer almaktadır.

 

10. SÜRE

Bu sözleşme, İGESİB tarafından yazılı bildirim veya web sayfasında duyuru şeklinde yeni bir bilgilendirme yapılmadığı sürece belge kullanım süresi dolana kadar geçerlidir.

< Yukarıda belirtilen 7. maddeyi sözleşmeyi imzaladığım tarihte, sözleşmede geçen diğer maddeleri ise belge almaya hak kazandığım takdirde, kabul ettiğimi ve okuyup, anlayarak imzaladığımı beyan ederim.

 

         ……/……/……

 ADAY

İŞ GELİŞTİRME ENDÜSTRİYEL VE SEKTÖREL

 İLİŞKİLER BİRİMİ


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 01/17/2024 - 13:09